REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy o zakończeniu rekrutacji do projektu.
Dziękujemy za zainteresowanie!


Rekrutacja będzie otwarta, powszechna, zgodnie z zasadą równości płci i niedyskryminacji. W przypadku niezebrania określonej liczby osób w określonym terminie rekrutacji Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji.

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce AKTUALNOŚCI

ETAPY REKRUTACJI:

1.  Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego (osobiście/poczta/e-mail/fax/tel.)  

2.  Sekcja wstępna – weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych (zakładka – DOKUMENTY DO POBRANIA)

UWAGA

Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

3.  Selekcja zasadnicza - osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, na etapie selekcji wstępnej, zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym: 

  • Osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt
  • Osoby z niskimi kwalifikacjami – 3 pkt
  • Rolnicy – 2 pkt
  • Osoby powyżej 50 roku życia – 1 punkt
  • Kobiety – 1 pkt
  • Brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe – 1pkt
  • Brak znajomości rynku pracy – 1pkt