CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU
– NA CZYM TO POLEGA?

01

Indywidulany
plan działania

indywidualne spotkania doradcą zawodowym - wparcie ma na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji zawodowej, stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie preferencji, potrzeb oraz predyspozycji Uczestników/czek Projektu. W ramach spotkań, zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania. Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej ścieżki zawodowej. Każdy Uczestnik/a otrzyma 4 godziny wsparcia.    

wsparcie doradcze – wsparcie ma na celu rozwiązywanie problemów zdiagnozowanych na etapie IPD, które mają znaczący wpływ na sytuacją zawodową Uczestników/czek Projektu. Wsparcie obejmuje: 

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (śr. 4h/osoba);
 • indywidualne spotkania z psychologiem (śr.2 h/osoba). 

02

Indywidualne
pośrednictwo pracy

Indywidualne pośrednictwo pracy - celem wsparcia jest precyzyjny i trafny dobór odpowiedniego zawodu dla Uczestników/czek Projektu. Spotkania mają na celu pozyskanie wiedzy przez Uczestników/czek Projektu w zakresie skutecznego pozyskiwania pracy, motywowanie do samodzielnego podejmowania działań na rynku pracy. Wsparcie obejmuje spotkania z:

 • indywidualne spotkania pośrednikiem pracy – dla osób pełnosprawnych ( śr. 12h/osoba)
 • indywidualne spotkania z trenerem pracy – dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (śr. 16h/osoba)    

03

kursy oraz
szkolenia zawodowe

Kursy i szkolenia zawodowe – celem wsparcia jest wyposażenie wszystkich Uczestników Projektu w kwalifikacje lub kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach wraz z egzaminem, po którym każdy Uczestnik/czka otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji. Kursy/szkolenia będą dobierana zgodnie z profilem i potrzebami Uczestników/czek Projektu oraz zapotrzebowaniem rynku pracy na zawody. W ramach szkolenia Uczestnicy Projektu otrzymują następujące korzyści:   

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi. 

04

Staże
u pracodawców

Staże u pracodawców - celem zadania jest organizacja 3-miesięcznych staży u pracodawców dla wszystkich Uczestników Projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała po 40 h/tygodniowo (Uczestnicy Projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 h/na dobę i 35 h/tygodniowo. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestniczka Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestniczkę Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia. W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.