Tytuł projektu:

Zawodowy reSTART!

Nazwa Programu Operacyjnego:

     Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 do: 31.03.2020
Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie
Wartość Projektu wynosi: 2 087 707,10 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 774 551,03 zł

Celem głównym projektu jest poprawa, sytuacji osób bez zatrudnienia przez zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje lub kompetencje i doświadczenie zawodowe zgodne z potrzebami regionalnego rynku pracy, dając im szansę na zmianę sytuacji zawodowej.  

Efekty projektu:

  • zdefiniowanie predyspozycji i określenie ścieżki rozwoju zawodowego,
  • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i wsparcie motywacyjne,
  • uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
  • zdobycie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego,
  • zmiana sytuacji życiowej w wyniku uzyskania zatrudnienia. 

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.
Szczególnie mocno zachęcamy osoby:

  • długotrwale bezrobotne;
  • powyżej 50 roku życia;
  • niepełnosprawne;
  • o niskich kwalifikacjach;
  • rolników.